Test połączeń kablowych

Testowi zostały poddane:

 1. Szybkozłączka rozgałęźna BM 00110
 2. Tulejka połączeniowa samolutująca ST-ASS-HST3-1/2
 3. Tulejka zaciskowa izolowana BM00162
 4. Szybkozłączka Wago 221-412
Układ testowy

Złączki obciążyłem prądem 3A z zasilacza warsztatowego (w trybie regulacji prądu). Na przewodzie naciąłem izolację, aby móc dostać się do żyły. Użyty przewód to MXC1000HF 1,00m2.

Uzyskane wyniki z pomiaru miliwoltomierzem:

 1. 16 mV
 2. 6 mV
 3. 7 mV
 4. 8 mV

Co daje oporności odpowiednio:

 1. 5,3 mΩ
 2. 2,0 mΩ
 3. 2,3 mΩ
 4. 2,7 mΩ
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 11.04.19. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Umiesz potęgować? To policz to :)

Taki żarcik – jak udało Ci się policzyć, podaj wynik.

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 11.12.18. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Żałosny kalkulator napisany w Java (NetBeans)

W zasadzie pierwszy program GUI napisany w Javie. Prymitywny kalkulator.

Pobierz [calc.zip]

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 11.12.18. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Metoda babilońska liczenia pierwiastków

Poniższy algorytm oblicza pierwiastek kwadratowy metodą babilońską. Metoda polega na:
1. Zgadnięciu jakiejś liczby, im bliżej prawdziwej wartości pierwiastka, tym lepiej; W poniższym przykładzie brana jest liczba dwukrotnie mniejsza od pierwiastkowanej;
2. Obliczeniu wartości dzielenia pierwiastkowana/”strzał”;
3. Wyznaczeniu średniej arytmetycznej z tych liczb i użycie jej jako kolejnego „strzału”;
4. Powtarzaniu pkt. 2-3; Rozstrzał pomiędzy tymi liczbami z każdą iteracją kurczy się, a średnia przybliża się do realnej wartości pierwiastka.
W poniższym kodzie matlab użytkownik podaje ilość iteracji, jaką ma wykonać program.

% Program obliczajacy wartosc pierwiastka kwadratowego metoda babilonska
% Autor: Aleksander Kaweczynski e.vt0.pl
% 2017-12-17

clc; clear all; close all; format compact;
a=input('Podaj liczbe, z ktorej policzyć pierwiastek: ');
b=a/2; % aktualny 'strzal';
n=input('Podaj ilosc iteracji (liczba calkowita >2)');
c=0; % dzielenie a/strzal
d=0; % srednia z obu
for i=1:n
  c=a/b;
  d=(b+c)/2;
  b=d;
  disp(['Iteracja nr ', int2str(i), ' wynik: ', num2str(b)]);
end

Zamieszczam również wersję w Javascript:

document.getElementById('calculatebabylon').onclick=function(){
	var a = document.getElementById('babylonvalue').value;
  var b=a/2; // aktualny 'strzal';
	var n=10;
	var c=0; // dzielenie a/strzal
	var d=0; // srednia z obu
	document.getElementById('babylonsquare').innerHTML = '';
	for(var i=1;i<=n;++i) {
		c=a/b;
		d=(b+c)/2;
		b=d;
		document.getElementById('babylonsquare').innerHTML += 'Iteracja nr '+ i + ' wynik: ' + b +'<br />';
	}
	document.getElementById('babylonsquare').innerHTML += 'Faktyczna wartosc: ' + Math.sqrt(a);
};
			

Program obliczający wartość pierwiastka kwadratowego metodą babilońską


Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 17.12.17. || 1 Komentarz || Kategorie: Bez kategorii

P5.js – Drzewo

Inspiracja:

Canvas:

Kod źródłowy:

<script type="text/javascript">
var angle = 3.14/5;
var proportion = 0.67;
var canvasWidth = 500;
var canvasHeight = 500;

function setup() {
	var canvas = createCanvas(canvasWidth, canvasHeight);
	canvas.parent('drzewo');
	background(0,0,10);
	colorMode(HSB);
	frameRate(10);
}

function draw() {
	angle = PI*(abs(mouseX % canvasWidth)/canvasWidth);
	//proportion = 0.67;
	proportion = ((abs(mouseY % canvasHeight)/2)/canvasHeight+0.5)*0.75;
	background(0,0,10);
	stroke(255);
	translate(canvasWidth/2, canvasHeight);
	branch(150, 1);
}

function branch(len, generation) {
	strokeWeight(20/generation);
	stroke(generation*10+100, 100, 100);
	line(0, 0, 0, -len);
	translate(0, -len);
	if (len > 4) {
		push();
		rotate(angle+ randomGaussian(1)/30);
		branch(len * proportion, generation+1);
		pop();
		push();
		rotate(-angle + randomGaussian(1)/30);
		branch(len * proportion, generation+1);
		pop();
	}
	else
	{
		noFill();
		ellipse(0,0,3);
	}
}
</script>

Zachęcam do własnych prób

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 09.10.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Linki dot oscylatora Colpittsa, radia FM

http://www.rakon.com/component/docman/doc_download/234-single-transistor-crystal-oscillator-circuits

http://ue.pwr.wroc.pl/wyklad_w10/W14_Generatory.pdf

http://www.ue.pwr.wroc.pl/wyklad_I/ue1_modulatory_i_detektory.pdf

http://home.agh.edu.pl/~godek/instr_dFM.pdf

http://ep.com.pl/files/5107.pdf

http://zseii.edu.pl/archive/dydaktyka/elektronika/ue/07.html

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 29.09.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Testy prędkości układów izolacji galwanicznej do przesyłu danych – ADuM1201ARZ-RL7 oraz HCPL2611

 1. ADuM1201ARZ-RL7 – spokojnie daje radę trzymać przyzwoity prostokąt przy niewielkim (o. 80ns) opóźnieniu. W praktyce daję radę przesyłać dane przez UART nawet do 921600. Wyższych prędkości transmisji nie testowałem. Poniżej pomiar z oscyloskopu. Przebieg żółty – wyjście; przebieg niebieski – wejście z generatora na układ. Zasilanie 5V z USB. Odsprzęganie zasilania 100nF. Wersji na 10Mbit nawet już nie testowałem.

2. HCPL2611 – też daje radę, z tym że nie miałem możliwości sprawdzić do deklarowanych 10MBit. Pomiary poniżej dla 1Mhz oraz 3MHz. Rezystor ograniczający prąd LED nadawczej – 330Ω, rezystor pull-up wyjścia – 220Ω.

1MHz:

3MHz:

Moje wnioski są takie, że do izolacji UART będę używał ADuM1201 – jego zastosowanie jest bardzo wygodne, i spełnia swoją rolę.

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 08.07.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Czujnik koloru Parallax ColorPAL – obsługa w Arduino + wizualizacja koloru w Processing

Wyjście czujnika podpinamy pod pin nr 6 Arduino. Komunikacja serial: 115200. Dane są wysyłane w tej postaci:

RRRR;GGGG;BBBB;

gdzie RRRR – czterocyfrowa wartość koloru czerwonego 0-1023. itd.

Kod programu dla Arduino:

/* ColorPal Sensor Example for Arduino
 Author: Martin Heermance, with some assistance from Gordon McComb
 This program drives the Parallax ColorPAL color sensor and provides
 serial RGB data in a format compatible with the PC-hosted
 TCS230_ColorPAL_match.exe color matching program.
*/

#include <SoftwareSerial.h>

#define sio   6      // ColorPAL connected to pin 6
#define unused  255     // Non-existant pin # for SoftwareSerial
#define sioBaud 4800

// Received RGB values from ColorPAL
int red;
int grn;
int blu;

// Set up two software serials on the same pin.
SoftwareSerial serin(sio, unused);
SoftwareSerial serout(unused, sio);

void setup() {

 delay(2000);

 Serial.begin(115200);
 reset();          // Send reset to ColorPal
 serout.begin(sioBaud);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 serout.print("=(00 $ m)!"); // Loop print values, see ColorPAL documentation
 serout.end();        // Discontinue serial port for transmitting
 
 pinMode(sio, INPUT);
 serin.begin(sioBaud);    // Set up serial port for receiving
}

void loop() {
 readData();
} 

// Reset ColorPAL; see ColorPAL documentation for sequence
void reset() {
 delay(200);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 digitalWrite(sio, LOW);
 pinMode(sio, INPUT);
 while (digitalRead(sio) != HIGH);
 pinMode(sio, OUTPUT);
 digitalWrite(sio, LOW);
 delay(80);
 pinMode(sio, INPUT);
 delay(200);
}

void readData() {
 char buffer[32];
 
 if (serin.available() > 0) {
  // Wait for a $ character, then read three 3 digit hex numbers
  buffer[0] = serin.read();
  if (buffer[0] == '$') {
   for(int i = 0; i < 9; i++) {
    while (serin.available() == 0);   // Wait for next input character
    buffer[i] = serin.read();
    if (buffer[i] == '$')        // Return early if $ character encountered
     return;
   }
   parseAndPrint(buffer);
   delay(10);
  }
 }
}

// Parse the hex data into integers
void parseAndPrint(char * data) {
 sscanf (data, "%3x%3x%3x", &red, &grn, &blu); // Pull the R, G, and B values from the data string
 
 char buffer[48];                // create a buffer
 sprintf(buffer, "%4.4d;%4.4d;%4.4d;", red, grn, blu);  //print the values into a buffer as formatted integers
 Serial.println(buffer);
}

Program Processing wyświetla okno z narysowanym prostokątem w kolorze takim, jak pochodzi z czujnika. Trzeba było zmienić współczynniki kolorów. Mimo to, nadal wymagana jest kalibracja, której jak na razie nie przeprowadziłem. Program próbuje nawiązać połączenie z pierwszym portem szeregowym dostępnym na komputerze. Jeżeli masz więcej portów, trzeba zmienić kod programu.

Kod dla processing:

/**
 * Color Variables (Homage to Albers). 
 * 
 * This example creates variables for colors that may be referred to 
 * in the program by a name, rather than a number. 
 */
import processing.serial.*;

Serial myPort; // Create object from Serial class
String myString = null;
int lf = 10; 
int val, red, green, blue;   // Data received from the serial port
color inside = color(204, 102, 0);

void setup()
{
 size(400, 400);
 noStroke();
 background(0, 0, 0);
 String portName = Serial.list()[0];
 myPort = new Serial(this, portName, 115200);
 myPort.readStringUntil(lf);
}

void draw()
{
 while (myPort.available() > 0) {
  myString = myPort.readStringUntil(lf);
  if (myString != null) {
   //println(myString);
   String[] list = split(myString, ';');
   red = int(list[0])*2;
   green = int(list[1])*2;
   blue = int(list[2])/2;
   background(0, 0, 0);
   fill(255);
   text(" red: "+red+"\n green: "+green+"\n blue: "+blue, 10, 20);
   inside = color(red, green, blue);
   fill(inside);
   rect(100, 100, 200, 200);
  }
 }
 
}
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 05.07.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

Rejestr szeregowy wejść 74HC165 i Arduino + NES + SNES

Poniżej przykładowy kod do Arduino obsługujący rejestr szeregowy 74HC165. Jest to rejestr typu paraller In – serial Out – umożliwia odczyt stanów 8 wejść cyfrowych poprzez protokół SPI.  Po drobnej modyfikacji kod może posłużyć do komunikacji z kontrolerami do gier Nintendo NES oraz SNES. Są one oparte o podobny układ CMOS 4021. Kontroler NES zawiera jeden rejestr, natomiast SNES – 2, co daje 16 bitów (nie wszystkie są wykorzystane). Ponieważ przyciski zwierają wejścia typu pull-up do masy, kontroler bez wciśniętych przycisków wysyła same jedynki. Jeżeli w naszym układzie wejście DATA złącza połączymy przez rezystor np. 1MΩ do masy, pozwoli to na wykrycie czy kontroler jest podpięty – niepodłączenie prześle same zera.

//Connect IC to the Arduino:
#define HC165CLK 3 //Pin 2 of 74HC165, CLK
#define HC165LD 4 //Pin 1 of 74HC165, SH/~LD
#define HC165D 5 //Pin 9 if 74HC165, Qh

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(HC165CLK, OUTPUT);
pinMode(HC165LD, OUTPUT);
pinMode(HC165D, INPUT);

}

void loop() {
Serial.println(hc165ReadByte(),2); //Print readout in binary format
delay(100);
}

byte hc165ReadByte(void){
byte data=0;
digitalWrite(HC165LD, LOW);
//delay(1);
digitalWrite(HC165LD, HIGH);

for(byte i=0; i&lt;8;i++){
data = (data &lt;&lt;1) | (digitalRead(HC165D) &amp; 1);
digitalWrite(HC165CLK, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(HC165CLK, LOW);
}
return data;
}

byte NESReadByte(void){
/*
* Bit order (from LSB to MSB):
* 0: A
* 1: B
* 2: Select
* 3: Start
* 4: Up
* 5: Down
* 6: Left
* 7: Right
*/

byte data=0;
digitalWrite(HC165LD, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(HC165LD, LOW);

for(byte i=0; i&lt;8;i++){
data = (data &lt;&lt;1) | (digitalRead(HC165D) &amp; 1);
digitalWrite(HC165CLK, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(HC165CLK, LOW);
}
return data;
}

uint16_t SNESReadByte(void){
/*
* Bit order (from LSB to MSB):
* 0: B
* 1: Y
* 2: Select
* 3: Start
* 4: UP
* 5: DOWN
* 6: LEFT
* 7: RIGHT
* 8: A
* 9: X
* 10: L trigger
* 11: R trigger
* 12: ?
* 13: ?
* 14: ?
* 15: ?
*/
uint16_t data=0;
digitalWrite(HC165LD, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(HC165LD, LOW);

for(byte i=0; i&lt;16;i++){
data = (data &lt;&lt;1) | (digitalRead(HC165D) &amp; 1);
digitalWrite(HC165CLK, HIGH);
//delay(1);
digitalWrite(HC165CLK, LOW);
}
return data;
}
Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 01.05.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii

WordPress NextGEN Gallery nie działa z niektórymi motywami – obejście problemu

Objawy:

 • Edytor wizualny w zapleczu nie działa;
 • Opcje wtyczki NextGen nie pokazują się;
 • Wszystko zaczyna działać po przełączeniu motywu na jeden z domyślnych, np. „tweenty-eleven”;
 • W kodzie źródłowym strony możesz odnaleźć błędne linki do plików CSS i JS ze zduplikowaną nazwą domeny;

Wersjes: WordPress 4.7.3; NextGen: 2.2.1
Rozwiązanie:

Zakomentuj linię numer ok. 191 w pliku „wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/mvc/package.module.mvc.php”:

$retval = '/' . $retval;

Właściwe rozwiązanie:

Autor motywu powinien poprawnie ustawić:

current_theme_supports('soil-relative-urls') || current_theme_supports('root-relative-urls')

.

 

Kontynuuj czytanie » || Napisal dnia: 02.04.17. || Brak komentarza || Kategorie: Bez kategorii